Over Jeugdzorg2.0

Als er één sector nog volop kan profiteren van de mogelijkheden van moderne informatie- en communicatietechnologie, dan is het de jeugdzorg! We doelen dan op de brede zorg voor kinderen in (1) de preventieve jeugdzorg, inclusief jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Bureaus Jeugdzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin, (2) de curatieve jeugdhulpverlening en (3) de justitiële jeugdzorg van reclassering, politie en justitie tot en met de Veiligheidshuizen. Jeugdzorg 2.0 gaat over de ongekende kansen die er zijn als we vanuit een nieuw perspectief naar de jeugdzorg kijken. Zonder kritiek te willen uiten op iedereen die in deze sector al zo hard werkt. Integendeel!

We zien een enorm enthousiasme bij een aantal professionals die met innovatie aan de slag zijn of dat graag zouden willen. Deze professionals zijn de voorlopers, die vanuit hun enthousiasme innovatie in de praktijk toepassen. Zij benutten de mogelijkheden van sociale innovatie, slimmer werken en het Nieuwe Werken in de jeugdzorg. Wij willen deze professionals een platform bieden, waarop zij hun ideeën en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Innovatie van onderaf!

Met ongekende uitdagingen rondom financiering, wachtlijsten, domeindiscussies, arbeidsdruk en aandacht van politiek & media, is het tijd om baanbrekend te innoveren. Hoe maken we jeugdzorg betaalbaar, organiseerbaar, flexibel, effectief en leuk? Juist! Door succesvolle toepassing van informatievoorziening, moderne communicatiemiddelen en sociale innovatie. Zoals ook andere sectoren dankzij de opkomst van Web 2.0 en sociale media sinds de afgelopen jaren in hun 2.0 fase raken, is het nu tijd voor een doorbraak in de manier van werken de Jeugdzorg.

Wij hebben het initiatief genomen om met een groeiend aantal partners/drivers/enthousiastelingen, een beweging te creëren die Jeugdzorg 2.0 gaat realiseren. Het seminar Jeugdzorg 2.0 op 3 juni is hierin een eerste stap. We onderscheiden drie programmalijnen, met eenieder een andere focus: 1) innovatie bij de professionals, 2) het contact met de jongeren en ouders en 3) de rol van de bestuurders als beleid en management hierbij.

1. De professional:  slimmer (samen)werken en sociale innovatie

De jeugdzorg is enorm in beweging, en dat gaat de komende jaren alleen nog maar meer worden. Invoering van Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuizen, waarbij vanuit verschillende organisaties wordt samengewerkt. Grotere focus op preventie door ieder kind in beeld te hebben en een verschuiving van taken van de provincie en geïndiceerde jeugdzorg naar preventieve jeugdgezondheidszorg. De invoering van digitale dossiers. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen te noemen. Samenwerken, bereik en efficiëntie (de beste hulpverlening op de meest handige manier) zijn hierbij sleutelwoorden.

Simpele toepassingen, wat ook wel het Nieuwe Werken wordt genoemd, kan nieuwe elan brengen en het dagelijkse werk aangenamer maken. Minder e-mailverkeer door te communiceren via sociale media, online samenwerking, agenda’s delen over organisatiegrenzen heen, werken flexibel in tijd en locatie. Kortom, tal van nieuwe mogelijkheden voor slimmere organisatie van de jeugdzorg. Met sociale innovatie en inzet van sociale media wordt kennisdelen een ‘way of life’. Op deze manier kunnen ook organisaties in de Jeugdzorg makkelijker van elkaar leren en op de hoogte raken van geslaagde experimenten van branchegenoten.

2.  De jongeren en ouders: de doelgroep is online!

De doelgroep is online! Sluit aan bij hun leefwereld op Hyves, MSN en Twitter. Kinderen beschikken over telefoons, hebben toegang tot Internet en hebben ongekende vaardigheden om online te communiceren en te leren. De jeugdzorg kan hier van profiteren door de informatievoorziening en de hulpverlening online te ondersteunen. Via een beveiligde website kun je kind & gezin van informatie op maat voorzien. Zij kunnen direct contact met een hulpverlener hebben of steun zoeken bij anderen. Internet haalt drempels weg en versterkt de vertrouwensrelatie tussen de jeugdige en de professional. Bovendien zijn kinderen online beter te volgen. Er liggen volop kansen om met web 2.0 aan de slag te gaan zodat ieder kind in beeld is en de voorlichting en hulpverlening beter aansluit bij de leefwereld van de jeugd.

3. Beleid en management: ruimte geven aan de professional

Tenslotte heeft de nieuwe benadering van de jeugdzorg effect op het werkvlak van de managers en bestuurders. Jeugdzorg 2.0 biedt professionals de mogelijkheid zich verder te ontplooien en ontwikkelen. Dit heeft een gunstig effect op de motivatie en inspanning van de professionals. De bestuurder kan haar kenniswerkers productiever inzetten door het gebruik van sociale media. Maar dit vergt wel een omslag in het denken.

Zet professionals niet onder druk om volgens strakke protocollen, met uitputtende registratie aan zo veel mogelijk kinderen te werken, maar geef hen de ruimte. Ruimte voor werken naar eigen inzicht, ruimte voor het gebruik van moderne online ondersteuning, ruimte voor het uitproberen van nieuwe behandelmethoden, kortom ruimte voor sociale innovatie. Is het huidige beleid en management voldoende toegespitst op deze nieuwe ontwikkelingen? Wat is nodig om de omslag die gaande is, zo goed mogelijk aan te sturen?

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel

%d bloggers liken dit: